KAKO UVELJAVIM SVOJE PRAVICE?

Posamezniki imate pravico dostopa, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, ugovora in prenosljivosti vaših osebnih podatkov. Ko želite svoje pravice uveljaviti, se obrnite na upravljavca, ki mora v sklopu zahteve po obveščanju zagotoviti ustrezne kontakte in navodila, na kakšen način bo vaše pravice tudi uresničil.

Informacije poiščite, npr. na njihovi spletni strani ali drugih kanalih, ki jih uporabljajo za komunikacijo, v sklenjeni pogodbi, na prodajnem mestu, skratka, vsak upravljavec mora sam zagotoviti ustrezen odziv in tehnične rešitve, kako vam bo te pravice omogočil.

Za uveljavljanje pravice dostopa do osebnih podatkov, ki jih upravljavec obdeluje v zvezi s posameznikom, je Informacijski pooblaščenec pripravil obrazec, ki ga lahko uporabite. 

V kolikšnem času mora upravljavec odgovoriti na vaš zahtevek?

Ko na upravljavca naslovite zahtevek za uveljavljanje določene pravice, vam morajo odgovoriti najkasneje v enem mesecu od prejema zahteve in vas tudi informirati o izvedenih ukrepih.

Ta rok se lahko podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtevkov, vendar vas morajo o zamudi obvestiti v roku enega meseca po prejemu zahteve in tudi navesti razloge za zamudo.

Če vaše zahteve ne bodo izpolnili, morajo to utemeljiti najpozneje v enem mesecu po prejemu zahteve in vas hkrati tudi obvestiti, da lahko vložite pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu in imate možnost uveljavljanja pravnih sredstev.

V primeru, da upravljavec upravičeno dvomi v identiteto posameznika, ki je naslovil zahtevek, lahko zahteva dodatne informacije, ki so potrebne za potrditev identitete.

Ali lahko upravljavec zahteva plačilo za izpolnitev zahtevkov?

Vsi ukrepi, povezani z uresničevanjem vaših pravic, se zagotovijo brezplačno.

Obstajata le dve izjemi:

 • kadar upravljavec dokaže, da so vaše zahteve očitno neutemeljene ali pretirane zlasti ker se ponavljajo, lahko zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali izvajanja zahtevka,

 • kadar zahtevate dodatno kopijo osebnih podatkov, ki jih upravljavec o vas obdeluje, vam lahko zaračuna razumno pristojbino, ki jo določa zakon ali pravilnik.

Kdaj ne morete uveljaviti svojih pravic?

Vaše pravice niso absolutne, ampak lahko zakonodaja posamezne države članice sorazmerno omeji obseg obveznosti upravljavcev in pravic posameznikov, kadar je to potrebno za zagotavljanje:

 • državne varnosti, obrambe ter javne varnosti,

 • preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij,

 • drugih pomembnih ciljev v splošnem javnem interesu Unije ali države članice, zlasti pomembnega gospodarskega ali finančnega interesa Unije ali države članice, vključno z denarnimi, proračunskimi in davčnimi zadevami, javnim zdravjem in socialno varnostjo,

 • varstva neodvisnosti sodstva in sodnega postopka,

 • preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja in pregona kršitev etike v zakonsko urejenih poklicih;

 • spremljanja, pregledovanja ali urejanja, povezanega, lahko tudi zgolj občasno, z izvajanjem javne oblasti,

 • varstva posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali pravic in svoboščin drugih in

 • uveljavljanja civilnopravnih zahtevkov.

Prav tako posameznik ne more pridobiti podatkov, ki se ne nanašajo nanj, npr.:

 • osebnih podatkov drugih oseb, če ni njihov zakoniti zastopnik,

 • podatkov o tem, kateri posamezniki znotraj organizacije uporabljajo njegove osebne podatke ali

 • podatkov, ki sodijo v poslovno skrivnost ali intelektualno lastnino podjetji (npr. poslovne logike in algoritmov za izračun, npr. kreditne sposobnosti ali ugotavljanja goljufij).

 

NA KRATKO

 1. Še preden upravljavec pridobi vaše podatke, vas mora obvestiti o svoji identiteti, zakaj bo vaše podatke obdeloval, kako dolgo jih bo hranil, kdo vse bo do njih dostopal, ali jih bo prenesel v tretjo državo in katere pravice imate.
 2. Pravico imate seznaniti se z osebnimi podatki, ki jih upravljavci obdelujejo o vas ter pravico do popravka, izbrisa, omejitve obdelave, ugovora in prenosljivosti podatkov (pod določenimi pogoji).
 3. Ko želite katero od pravic uveljaviti, se obrnite na upravljavca, ki mora zagotoviti ustrezen kontakt in navodila (npr. na svoji spletni strani, v pogodbi, na prodajnem mestu). 
 4. Ko naslovite svojo zahtevo, ima upravljavec en mesec časa, da vam odgovori (zahtevo izpolni, podaljša rok ali ob obrazložitvi zavrne).
 5. Uresničevanje pravic mora biti za vas brezplačno (dve izjemi).
 6. V primeru kršitev vaših pravic, lahko vložite prijavo Informacijskemu pooblaščencu. Na povezavi boste našli vsa navodila in ustrezne obrazce.